Management

Principal : Dr. Nisha Garg

President : Shri Mahesh Chand Sharma

Secretary : Shri Prem Chand Gupta

Joint Secretary : Shri Ashok Kumar Gupta

Vice-President : Shri Naresh Kumar Mittal

Treasurer : Shri Rajesh Goel

Auditor : Shri Vijay Kumar Singhal

Members :

1)

2) Shri. Satya Prakash Mittal

3) Shri. Shashi Kant Goel

4) Shri. Shyam Ved Garg

5) Shri. Radhe Shyam Sharma

6) Smt. Manju Rani

7) Shri. Shiv Kumar Garg

8) Shri. Sunil Kumar Garg

9) Shri. Nagin Chand Kansal

10) Shri. Dinesh Kumar

11) Shri. (Dr.) Saurabh Goel

12) Shri. Sanjay Mittal

13) Shri. Shiv Kumar Garg

14) Shri. (Dr.) Hari Om Mudgal

15) Shri. Gyan Prakash Agarwal